Seçmen Oy Verirken Nelere Dikkat Etmeli

23 Ocak 2014 Perşembe 12:28
secmen-oy-verirken-nelere-dikkat-etmeli

Çorlu Kent Konseyi Başkanı Ramadan Cesur yayınladığı basın açıklamasında yeni toplumcul Belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini kaydetti.Cesur ; yayınladığı Seçmen Beyannamesi başlıklı yazısında Belediyeciliğin nasıl olması ve seçmenin oy verirken nerelere dikkat edilemesi gerektiğini ele aldı.’’ 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde alınması gereken tutum ve yerel yönetim yaklaşımlarının tartışıldığı toplantılarda; Yeni Toplumcu Belediyecilik yaklaşımının önerilmesi fikri ortak bir karar haline gelmiştir.Yeni Toplumcu Belediyecilik; Herkese onurlu ve daha iyi bir hayat sunan; kamu eliyle hizmet gören; halk yararını temel alan; hemşehrileri arasında ayrım yapmayan; karar alma ve yönetim sürecine hemşehrileri katılımını ve dayanışmayı hemşehri hakkı olarak gören, insanın özgürlük ve eşitlik özlemini yerel düzeyde hayata geçirmeyi hedefleyen, yönetimde ve hizmet sunumunda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı tesis eden, engelli hemşehrilerinin haklarını hayata geçiren, gerektiğinde istihdam olanakları sunan, insanların kent hakkını koruyan bir belediyecilik modelidir.

 Yeni Toplumcu Belediyecilik, hemşehrilerinin kederi ve mutluluğu birlikte yaşamasına olanak veren mekanları yaratan bir model olarak, neoliberalizmin tarumar ettiği toplumsallığı evrensel insanlık değerleri ışığında yeniden inşa edecek biricik yaklaşımdır. Bu yaklaşım ışığında; Kentsel Altyapı Hizmetleri, Kentsel Yapılaşma, Kentliye Yönelik Hizmetler, Kültürel ve Sanatsal Yapılanma, Kaynak Yaratıcı Hizmetler, Eğitim, Sağlık ve Spor Hizmetleri başlıklarında aşağıdaki önerilerde ortaklaşılmıştır.

1.    Kentsel Altyapı Hizmetleri:  Çevre  Çevrenin korunması, erozyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, tarım topraklarının verimliliğinin arttırılması ve toprağın tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik teşvik edici yöntem ve esasların belirlenmesi, belediye imar planlarında da bu konuya dikkat edilmesi. Hafriyat atıklarının daha düzenli toplanarak çevreye zararlarını engelleyecek biçimde değerlendirilmesi ve/veya imha edilmesi.  Çöp  Çöplerin toplanma saatlerinin belirlenmesi, çöplerin ayrıştırılması için konteynırlar konulması, çöplerin ayrıştırılması konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik toplantılarının yapılması ve bilgilendirici broşürlerin hazırlanması.

Çöplerin çevreye vereceği zararları engellemeye yönelik çöp konteynırlarının yerin altına alma ve/veya ayrıştırma gibi projelerin pilot uygulamalar (farklı yerlerde farklı uygulamalar)  ile uygun yöntemin belirlenmesi.Çöp toplayıcılarının denetlenmesi.Diğer belediyelerdeki uygulamaların değerlendirilerek çözüm üretilmesi.Çöplerin toplanmasında sistematik bir yöntem uygulanması. Ulaşım Toplu taşım ulaşımlarında mahallelerin talepleri incelenerek ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Otopark sorununun çözümüne yönelik apartmanlarda yapılması zorunlu otoparklarının yönetmeliğe uygun yapılması, otopark olarak yapılan alanların kullanımının denetlenmesi, mahallelere ortak otopark alanlarının geliştirilmesi ve kullanımlarının düzenli denetlenmesi. Projelere uygun yapılmayan otoparkların denetlenmesi ve cezai işlem uygulanması.

Kaldırımlardan arabaların kaldırılarak yaya erişiminin kolaylaştırılması ve yaya imalatının yaya ve engelli ulaşımını kolaylaştırıcı şekilde yapılması/uygulanması.Bisiklet ve bisiklet yolları ile ilgili çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler geliştirilmesi. Yeşil Alan Kaldırımların ve parkların ağaçlandırılması, artık parsellerin yeşillendirilmesinin özendirilmesi, mevcut yeşil alanların ve parkların korunması ve iyileştirilmesi, mevcut ağaçların bakımının yapılması, yeşil alanların bakım, denetim ve güvenliğinin sağlanması.Mahallelerde park denetim ve bakımı ile ilgili sorumlu kişilerin belirlenmesi ve düzenli bakım ve kontrollerin yaptırılması. Parkların yakın çevresinde yer alan sabit işyeri ve konutlarda yaşayanların, parka sahip çıkmaları ve ağaçlandırmaları yönünde teşvik edilmesi. Su Büyükşehir'in yaptığı uygulamalara dair söz sahibi olunması ve müdahale kanallarının yaratılması.Su arıtma istasyonları ile ilgili örneklerin değerlendirilerek gerekli çözümlerin geliştirilmesi, ilçe belediyesi olarak halka ücretsiz damacana su dağıtılması.

 

2.    Kentsel Yapılaşma:

İmar  İmar planları hazırlanırken kentin yeşil hatlarını ve hava koridorlarını dikkate alarak yapılması, yapılaşmalarda kentsel estetiğin dikkate alınması, imar planlarının ilçede yaşayan nüfusun beklentilerinin dikkate alınarak yapılması.İmar planları hazırlanırken mahallelerin meydan, sokak ve/veya binalarla (engelli sokağı, sanat sokağı, bina cephe estetiği v.b) simgeleştirilmesi.Pazar yerleri gibi mahallelinin toplu kullanım alanlarının çok amaçlı kullanım alanları olarak değerlendirilmesi, pazarın olduğu günlerde modern, temiz ve standart pazarların kurulması. Kentsel Dönüşüm  Kentsel dönüşüm çalışmalarının halkın ihtiyaçlarının ve taleplerinin dikkate alınarak yapılması, kentsel dönüşümün yerinde ıslah yöntemiyle, yerinde kentsel yenileme şeklinde uygulanması. Konut ve Kent Estetiği  Kent estetiği konusunda hassas davranılması, mevcut konutların cephelerinin belli standartta modern bir görünüm kazandırılarak kent estetiğinin sağlanması.Sokak, cadde, yön ve binalara yönelik kimlik bilgilerinin görünür ve doğru kullanılması, özellikle yön tabelalarının standartlara uygun ve görünür olarak sık yerleştirilmesi.  Kadın Dostu Kentleşme  Belediye hizmetlerinde, kadının gereksinimlerinin anlaşılması ve görüşlerinin alınması, kadının yapısal ve sosyal hakları / insan hakları ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmalarının desteklenmesi.

 

3.    KentliyeYönelik Hizmetler:  Katılımcı Belediyecilik  Halkın talepleri ile belediye hizmetlerinin ortaklaştırılması, halen bazı mahallelerde aktif çalışan semt meclislerinin sayılarının arttırılarak (semt meclisi olmayan mahallelere de yaygınlaştırarak) belediye çalışmalarına yönelik desteklerinin geliştirilmesi.Belediye meclisi toplantılarının kayıt altına alınarak belediyenin web sitesi aracılığıyla yayınlanması, karar alma süreçlerinde bilgiye erişilebilirliğin kolaylaştırılması. Semt meclisi temsilcilerinin gözlemci olarak belediye meclisi toplantılarını izlemesi.Uygulanacak tüm kararlardan halkın haberdar edilmesi, karar oluşturulmadan önce Kent Konseyi aracılığı ile halkla birlikte, demokratik katılımcı anlayışla ve tarafsız bir şekilde kararların alınması.Demokrasi pratiklerinde teknolojik gelişmeler (e-yönetişim, e-demokrasi)  kullanılarak yeni hareket alanlarında yenilikçi stratejilerin geliştirilmesi ve halkın katılımında bu kanalların da kullanılabilmesi. Kadına Yönelik Hizmetler  Kadına yurttaş olmanın, eşit birey olmanın, özgüveni geliştirici tedbirleri ve çalışma hayatına katılımının öneminin anlatılması, bilgiye ve desteğe erişim yollarının kolaylaştırılması. Aile içindeki emeğini kurumsallaştırıp ekonomik emeğinin karşılığını alması için gerekli yönlendirmenin yapılması.Belediye bünyesinde yer alan sığınma evi sayısını yasal düzenlemelere uygun olarak artırılması, fiziki koşulların iyileştirmesi ve nitelik ve nicelik açısından yeterli personel desteğinin sağlanması. Diğer sığınma evleri, kadın örgütleri, STK lar ve üniversitelerle işbirliği içerisinde olunması.Kadınların istihdamına yönelik kurslar açılması, semtlerde KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ kurulması, kreş ve gündüz bakımevlerininsayısının artırılması. Engelli ve Çocuklara Yönelik Hizmetler

Özel ve kamu binalarına, işyerlerine, alışveriş merkezlerine, sosyal ve kültürel alanlara engellilerin erişimini kolaylaştıracak çözümlerin üretilmesi.Üretilen plan ve projelerde, geliştirilen ve kabul edilen strateji ve politikalarda engellilere yönelik uluslararası kabullerin dikkate alınması ve titizlikle uygulanması.Mahalle bazında Engellilere yönelik çalışmalar sonucunda ihtiyaçların çıkarılarak mahallelerde engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin açılması, mahallelerde yer alan açık alanların engellilerin de faydalanacağı biçimde düzenlenmesi.Çocuklara yönelik evde bakım hizmetlerinin sağlanması, oyun sokaklarının ve bahçelerinin sayısının arttırılması. Gençlere Yönelik Hizmetler Mahallelerde yapılaşmamış alanların düzeltilerek çocuk ve gençlerin spor yapabileceği alanlar haline getirilmesi.Belediye içerisinde sokak çocukları ve madde bağımlısı çocuklar için bir birim oluşturularak, çocukların topluma, aileye kazandırılmasının sağlanması, bu çocukların okula yönlendirilmesi. Bu çalışmalarda semt meclisleri ile birlikte çalışılması. Yaşlılar ve Yoksullara Yönelik Hizmetler Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetinin geliştirilmesi, sürekli ve saatli evde yaşlı bakım hizmetlerinin oluşturulması, ambulans hizmetinin yaygınlaştırılması.Mahallelerde yaşlı gündüz bakım merkezlerinin kurulması, gönüllü yaşlı hizmet birimi kurulması ve semt meclisleri aracılığı ile ihtiyaca göre hizmetlerin sağlanması. Sokak Hayvanlarına Yönelik Hizmetler İlçe sınırları dışarısında hayvan barınaklarının yapılması, sokak hayvanlarının hayvan severler ve gönüllüler aracılığıyla bu barınaklara yönlendirilmesi.İlçeye bağlı köylerde muhtarlar aracılığıyla sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin sağlanması.Park, bahçe ve sokaklarda köpeklerini dolaştıran kişilerin hayvan pisliklerini kendilerinin toplamasına yönelik tabelaların hazırlanması ve denetlenmesi.Evde beslenen hayvanların tespitinin, kayıtlarının yapılması ve takip edilmesinin sağlanması.

 

4.    Kültürel ve Sanatsal Yapılanma: Kültür ve Sanat Halkın, sivil toplum örgütlerinin, mahalle topluluklarının ve ticari işletmelerin beklentilerini dikkate alan kültürel politikaların geliştirilmesi, kültürel yönetim planlarının hazırlanması.İlçe sınırları içerisinde yer alan tiyatro ve sinemaların aktif hale getirilmesi, sergi salonları gibi sanatsal mekanların arttırılması.Kültürel etkinliklerde halkın tümünü kapsayacak şekilde kişilerin yaratıcılıklarını ve hayal gücünü ifade edebilecek teşviklerin sağlanması.Semtlerde–mahallelerde hobi atölyeleri kurulması, kültür günleri düzenlenmesi.  Kültürler arası Kaynaşma Yapılan çalışmalarda ilçede yaşayan farklı kültürler ve etnik grupların beklentilerinin de dikkate alınması. Bu grupların kültürel ihtiyaçlarını da kabul ederek farklı kültürler ve inançlar arasında diyalog ve fikir alışverişine olanak sağlayacak ve toplulukların inanç ve geleneklerini yerine getirebilmelerine hizmet edecek politikaların oluşturulması ve uygulanması.İnsan haklarının, cinsiyet farklılıklarının, cinsiyet eşitliğinin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların yapılması, her türlü ayrımcılığa karşı çıkılması. Tarihi Kentsel Yapılaşma Tarihi evlerin ve köy evlerinin değerlendirilerek uygun olanların restorasyonuna desteksağlanması.

 

5.    Kaynak Yaratıcı Hizmetler: Kaynak Yaratma çalışmaları Mahallelerde geri dönüşüm malzemelerinin, atıkların değerlendirilmesi konusunda kooperatifler kurularak, çeşitli ürünlerin imalatının yapılması. Hizmet Kadroları / Nitelikli hizmetler Yerel yönetim birimleri ve yerel hizmet birimlerini katılımcı mekanizmalarla güçlendirilmesi ve birlikte iş yapabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi.Gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek uzmanlaşmış kadro kurulması, mevcut kadroyu yeniden değerlendirerek kapasite geliştirme çalışmalarının yapılması.Teknolojik imkanları aktif hale getirerek halkın katılımı ve desteğini alabilecek Hizmet Kalite Değerlendirme Sisteminin kurulması.

 

6.    Eğitim, Sağlık ve Spor Hizmetleri: Üniversiteler Kent yönetiminin ve plânlamasının, kentin özellikleri ve potansiyeli ile gelişme kapasitelerini ve kaynaklarını kapsayacak bir şekilde farklı uzmanlıklardan, üniversiteden ve kuruluşlardan alınan bilgiye dayalı analizlerle yapılması. Üniversite öğrencilerine yönelik kız, erkek yurtlarının/gençlik merkezlerinin çoğaltılması, üniversite öğrencilerine yönelik geçici aile yanı konaklama konusunun özendirilmesi, planlanması.Gençlik merkezlerinde üniversite öğrencilerinin ilköğretim ve ortaöğretim, lise öğrencilerine ders vermek üzere buluşturulması. Sağlık Beslenme, fiziksel aktivite ve cinsellikle ilgili sağlıklı davranışların artırılmasınayönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarınınyapılması.Sağlıklı kent kimliğinin oluşmasında yerel yönetim birimlerinin aktif rol almasının sağlanması.Bebeklerin ve okul öncesi yaş çocuklarının yaşama daha sağlıklı başlamalarına yönelik strateji ve projelerin geliştirilmesi.Halkın psikolojik ve sosyal iyilik hallerinin geliştirilmesi ve mental sağlık sorunları olanların ulaşabileceği daha kapsamlı hizmetlerin yaygınlaştırılması.Şehir dışından gelen hasta yakınlarına yönelik konukevleri açılması, Ambulans sayısının arttırılarak ambulans hizmetlerinin sağlanması.Mahallelerde, okullarda gezici araçlar aracılığıyla sağlık taramaları yapılması.Cenaze hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi, cenaze nakil araçlarının sayısınınartırılması, yoksul ailelere ücretsiz cenaze hizmeti sağlanması.İlkyardım ve depreme hazırlık eğitimleri verilmesi. Halkın Bilinçlendirilmesi / Bilgilendirilmesi Semt – mahalle meclislerini daha aktif kullanmak ve bu araçla mahallelinin, ilçede yaşayan halkın düzenli ve planlı eğitim programları ile bilgilenmelerinin ve bilinçlenmelerinin sağlanması.Belediyecilik anlayışı ile halkın her tür planlama, karar alma ve uygulama süreçlerinde haberdar olmalarını sağlayıcı çalışmaların yapılması.  Spor ve boş zamanların değerlendirilmesi

Parklarda spor aletlerinin sayısının çoğaltılarak, halkın spora özendirilmesinin sağlanması. Semt meclisleri aracılığıyla mahalle kültürünü geliştirilerek çocukların spora yönlendirilmesi için gerekli imkanların sağlanması, futbol, basketbol v.b mahalle takımlarının oluşturulması.Eğlence ve dinlence etkinliklerini geliştirmek ve teşvik etmek için sosyalleşme alanları olan park ve yeşil alanları, oyun alanları, açık alanlar, gezinti yolları gibi olanakların sayısının ve kalitesinin artırılması.’’diye konuştu.

 

 

Haberin etiketleri:

haberellidokuz


Haber okunma sayısı: 557

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


YAZARLAR

TEKİRDAĞ - HAVA DURUMU

TEKIRDAG

ÇOK OKUNANLAR


  • Haber bulunamadı

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ